PREDSTAVITEV SMA

V začetku leta 2017 je bila v okviru Slovenskega zdravniškega društva ustanovljena Slovenska medicinska akademija (SMA). Z njeno ustanovitvijo se je Slovenija pridružila preostalim 23 evropskim državam, v katerih medicinske akademije že delujejo.

Slovenska medicinska akademija predstavlja strokovni in etični vrh slovenskega zdravništva in združuje strokovnjake, ki so zaradi svojih dosežkov priznani tako doma kot v tujini. Ustanovitev Slovenske medicinske akademije je rezultat dolgoletnih prizadevanj medicinske stroke, predvsem pa pomemben dosežek, saj bo njeno poslanstvo naslavljanje pomembnih javnih vprašanj in problematike, povezane z medicino.

V okviru Slovenske medicinske akademije bo pričel delovati tudi raziskovalni inštitut, ki bo domačim strokovnjakom omogočal izvedbo ključnih raziskav s področja medicinske znanosti.

POSLANSTVO SLOVENSKE MEDICINSKE AKADEMIJE

Poslanstvo delovanja Akademije je spodbujanje strokovnega in etičnega delovanja in napredka zdravnikov in zobozdravnikov ter medicinske in stomatološke znanosti v Republiki Sloveniji.

Akademija spremlja in s svojim aktivnim delovanjem sodeluje pri usmerjanju napredka zdravstva in zdravstvenega sistema v R. Sloveniji ter je zavezana udejanjanju vseh aktivnosti, ki prispevajo k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev R. Slovenije.

Akademija spodbuja in pospešuje medicinsko in stomatološko znanost ter s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli, tako da:

  • obravnava temeljna vprašanja medicinske znanosti;
  • sodeluje pri oblikovanju medicinske raziskovalne dejavnosti in jo pospešuje;
  • daje ocene, predloge in mnenja o stanju medicinskega raziskovalnega dela in pobude za razvoj medicinske znanosti;
  • sodeluje pri obravnavi medicinskih in z zdravjem ter etiko povezanih družbenih vprašanj;
  • podpira ustvarjanje pogojev in možnosti za strokovno in znanstveno delo svojih članov;
  • organizira razprave, strokovne in znanstvene sestanke, posvetovanja in predavanja;
  • izdaja publikacije s področja medicine;
  • razvija mednarodno sodelovanje na področju medicinske stroke in znanosti.

NAGOVOR PREDSEDNIKA

Upam si trditi, da je ustanovitev Slovenske medicinske akademije pomemben mejnik za medicinsko stroko in vso slovensko medicino. Pri nas imamo različne strokovne organizacije, ki združujejo vodilne strokovnjake različnih področij medicine – dve fakulteti in Klinični center v Ljubljani in Mariboru. V okviru teh ustanov posamezniki izpolnjujejo kriterije vrhunskosti, toda včasih delujemo nepovezano. Zato smo po zgledu večine evropskih držav in tudi številnih držav izven evropskega kontinenta ustanovili Slovensko medicinsko akademijo. Njen namen je združevanje naših vrhunskih medicinskih strokovnjakov, ki so se izkazali na različnih področjih strokovnega, znanstveno raziskovalnega in organizacijskega dela ter dosegli prepoznavnost v mednarodnem prostoru.

Slovenska medicinska akademija je ustanova, ki se bo odzivala na aktualne dogodke v našem zdravstvu, presojala udejanjanje naše zdravstvene politike in se kritično odzivala na ravnanja odgovornih v našem zdravstvu, ki niso v skladu z iskanjem najboljših rešitev za naše bolnike oziroma so morda v nasprotju s temeljnimi etičnimi normami. Akademija mora spodbujati razvoj zapostavljenih in podhranjenih vej medicinske stroke, med njene temeljne naloge pa sodi tudi spodbujanje razvoja medicinske stroke in znanstveno-raziskovalne misli. Pri tem moramo skrbeti za to, da bo znanstveno raziskovalno delo v medicini pospeševalo razvoj stroke in bo očiščeno slehernih elementov samopašnosti ter sporočil lažnih prerokov. Pri teh aktivnostih pričakujemo tesno sodelovanje z Republiško komisijo za medicinsko etiko.

prof. dr. Pavel Poredoš, dr. med.
predsednik Slovenske medicinske akademije

POSLOVNIK


Na spodnji povezavi se nahaja poslovnik Slovenske medicinske akademije, ki ga je
SMA sprejela 19. aprila 2017 na 1. skupščini, v skladu z določili 32. člena Statuta
Slovenskega zdravniškega društva.

SPONZOR


Sponzor dejavnosti Slovenske medicinske akademije