V četrtek, 23. maja, je v okviru Slovenske medicinske akademije in Slovenskega zdravniškega društva potekala okrogla miza na temo Zakona o kakovosti v zdravstvu.

Vabljeni udeleženci so bili (po abecednem vrstnem redu): prof. dr. Aleš Blinc, prof. dr. Igor Gregorič (Memorial Herman Hospital, Houston), prof. dr. Alojz Ihan, prof. dr. Radko Komadina (moderator), prof. dr. Mirta Koželj, asist. Dominika Oroszy in prof. dr. Pavel Poredoš (uvodničar).

Slovenska medicinska akademija se s predlogom sestave in pristojnosti Agencije za kakovost ne strinja. Če naj bi agencija nadzirala kakovost dela v zdravstvu, ki temelji na strokovnosti, potem je ne morejo v pretežni meri sestavljati osebe, ki so laiki na medicinskem področju.

Posnetek okrogle mize si lahko ogledate na povezavi.

Sodelujoči: prof. dr. Alojz Ihan (moderator), dr. Petra Došenović Bonča (Ekonomska fakulteta), Peter Golob (ZZS), doc. dr. Tatjana Mlakar (ZZZS), mag. Rosana Lemut Strle, Marjan Sušelj (zastopnik pacientovih pravic), Matija Urankar (odvetniška pisarna Senica).

Na okrogli mizi Slovenske medicinske akademije, ki deluje pod okriljem Slovenskega zdravniškega društva, so strokovnjaki razpravljali o vlogi Zavoda za zdravstveno zavarovanje pri zagotavljanju dostopnosti zdravstvenih storitev. Po besedah predsednika Slovenske medicinske akademije prof. dr. Pavla Poredoša je bil glavni namen okrogle mize pojasniti enega izmed problemov zagotavljanja zdravstvenega varstva. Kako torej omogočiti zdravstvene storitve v obsegu in časovnih rokih, ki jih deklarira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)? Zavarovancem oz. bolnikom se namreč obljublja več storitev, kot jih je mogoče v primernem času uresničiti.

Izvajalci zdravstvenih storitev zaradi številnih omejitev (neustrezna finančna podpora, omejene kapacitete, pomanjkanje kadrov …) ne morejo izpolniti zapisanih obveznosti in obljub zdravstvene politike ter ZZZS. Zato bi morala ZZZS realno oceniti možnosti zdravstvenih storitev v predvidenih časovnih okvirih in glede na kadrovske možnosti omejiti obseg le na izvedljive storitve.

Prof. dr. Alojz Ihan je izpostavil ukvarjanje zdravnikov z dostopnostjo do storitev, saj je le-to nerazumljivo, ker so zdravniki le izvajalci storitev, ki na dostopnost nimajo vpliva. Nedostopnost do zdravstvenih storitev pa vpliva na kvaliteto le-teh (prepozna storitev je pogosto tudi napačna storitev). Poleg tega pa so v očeh javnosti za nedostopnost krivi zdravniki; nezaupanje v medicino pa je v glavnem povezano ravno z nedostopnostjo do storitev, kar zmanjša učinkovitost zdravljenja/medicine.

Dr. Petra Došenović Bonča z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pove, da bodo potrebe v javnem zdravstvu vedno naraščale hitreje od razpoložljivih finančnih virov, saj bolniki ne občutijo omejitve proračunskih virov in zato delujejo drugače, kot če bi razpolagali z lastnimi sredstvi. Za čakalne vrste v zdravstvu je pet vzrokov: nezadostno financiranje, nezadostne kapacitete, neučinkovitost izvajalcev in zdravstvene mreže, neusklajeno načrtovanje mreže in zdravstvene košarice ter neudeležba bolnikov na obravnavah. Po njenem mnenju čakalne vrste v Sloveniji ne izhajajo iz naslova nezadostnega financiranja, saj se je od leta 2019 v blagajno ZZZS nateklo več kot milijardo dodatnega denarja. Nujno potrebno pa je zagotoviti dovolj kapacitet za izvedbo zdravstvenih storitev in poskrbeti za učinkovitost zdravstvene mreže. Trenutno je zdravstvena mreža neusklajena s strukturo zdravstvene košarice. Le-to pa bi morali načrtovati glede na potrebe po zdravstvenih storitvah. Sedaj se npr. pogosto investira v storitve, ki nimajo zagotovljenih kapacitet.

Dodatne nepotrebne stroške med drugim povzročajo tudi bolniki, ki ne prevzemajo zdravil, za katere imajo recept, ali pa ne izkoristijo zdravstvenih storitev, na katere so napoteni.

Zdravstveni sistem v Sloveniji je dobro postavljen (Španija je npr. preslikala slovenski model družinske medicine, Avstrija model preventive), vendar ni ustrezno voden, njegovo izvajanje pa je pomanjkljivo.

Doc. dr. Tatjana Mlakar izpostavi težave ZZZS, ki so posledica vpletanja politike v delovanje ZZZS. Po njenem mnenju bi bil ZZZS z večjo avtonomnostjo sposoben prispevati tako k rednemu posodabljanju modelov in cen, pod pogojem, da bi tudi izvajalci odigrali svojo vlogo: realizirali obseg pogodbeno določenih zdravstvenih storitev (nerealizacija bi morala biti sankcionirana), delali stroškovne analize in spremljali stroške po storitvah. Treba je postaviti klinične smernice, iz katerih bo razvidno, kdaj je zdravnik neindicirano napotil pacienta na sekundarni nivo.

ZZZS je tisti, ki ima odnos z zavarovanci/zavezanci, njegove odgovornosti so pogosto vezane le na plačilo zdravstvenih storitev, zavarovanci pa od njega ne morejo zahtevati določene zdravstvene storitve v določenem časovnem roku. ZZZS odgovarja za težave, ki se pojavljajo, čeprav mora delovati skladno z zahtevami politike, torej nima pristojnosti, nosi pa odgovornost.

Glede obveznosti ZZZS za zagotovitev osebnega zdravnika vsem prebivalcem so mnenja različna. Matija Urankar meni, da je ZZZS vsem zavezancem oz. zavarovancem dolžen priskrbeti osebnega zdravnika, saj civilna družba izhaja iz premise, da je najbolj očitna pravica zavarovanca/zavezanca pravica do proste izbire osebnega zdravnika, kar je določilo tudi ustavno sodišče na nedavni sodbi.

Mag. Rosana Lemut Strle se s tem ne strinja in meni, da gre za težko ustavno pravno vprašanje. Zakon o ZZZS je iz leta 1992 in del zakona o prosti izbiri osebnega zdravnika vse od sprejetja ni bil spremenjen. Upoštevati je treba, da je izhajal iz drugačnih okoliščin, ko še ni bilo težav z razpoložljivostjo osebnih zdravnikov in je šlo za prosto izbiro zdravnika. Po njenem mnenju bi bilo treba določbo razlagati po namenu, ki je bil takrat v uvidu. Torej, da je izbira prosta in je ne berem kot izbiro do izbranega zdravnika ampak kot prosto izbiro do zdravnika.

Marjan Sušelj prisotne seznani, da je primarni nivo glede pritožb pacientov najšibkejši člen v zdravstvu. Pritožbe se večinoma nanašajo na dostopnost do osebnega zdravnika (pacienti ne morejo priti v stik z njim, ne morejo naročiti recepta …). In ravno primarni nivo igra ključno vlogo, saj imajo pacienti 70 % kontaktov v zdravstvu na primarnem nivoju. Zato je po njegovem mnenju najprej treba rešiti težave na primarnem nivoju.

Peter Golob izpostavi, da je primarni nivo v zdravstvu podhranjen, sekundarni nivo pa ne, in da se bodo zdravniki tudi v prihodnje odločali za delo na sekundarnem nivoju. Delo na primarnem nivoju je zaradi kadrovske podhranjenosti dosti bolj obremenjujoče. Zaradi preobremenjenosti in časovne stiske zdravnikov na primarnem nivoju prihaja do neustreznih napotitev, posamezniki pa ne obiščejo zdravnika le, kadar so dejansko bolni, temveč kadar mislijo, da so bolni ali da bi morda lahko bili bolni.

Težavo vidi tudi v tem, da se stalno poudarja le pravice, ki naj bi bile vse in vedno na voljo, kar seveda ni res. Zato pacienti izkoriščajo pravice do drugega mnenja, pojavlja se kultura več napotnic in številne druge oblike, ki podaljšujejo čakalne vrste. Vsi namreč želijo izkoristiti vse, kar jim pripada. Številni pacienti pridejo na obravnavo le zato, ker so bili naročeni. Poleg tega morajo sedaj zdravniki bistveno več časa posvetiti pacientu, kot so ga v preteklosti.

ZAKLJUČEK

Prisotni na okrogli mizi so se strinjali, da je za dostopnost do zdravstvenih storitev ključno sodelovanje vseh podsistemov v zdravstvu in da mora ZZZS omejiti obseg storitev na realno dostopne storitve. Potrebno je redefiniranje zdravstvene košarice in zagotovitev izvajalcev za izvajanje storitev izhajajoč iz zdravstvene košarice, javnost pa je treba seznaniti s 4. členom Zakona o pacientovih pravicah, ki je predvidel, da vse storitve niso vedno na voljo. Potreben je neodvisni organ za nadzorovanje kakovosti, ki bo vključen v sistem in bo preverjal, ali so napotitve skladne s smernicami, in sankcioniral neskladnosti. Vsi prebivalci si zaslužijo osebnega zdravnika, saj pri ambulantah za neopredeljene zaradi nekontinuiranega spremljanja pacienta prihaja do več (neutemeljenih) napotitev na sekundarni in terciarni nivo, kar dodatno podaljšuje čakalne dobe.

Seveda pa se moramo zavedati, da v Sloveniji z bistveno manj finančnimi sredstvi zagotavljamo evropsko primerljiv standard zdravstvenih storitev, zdravstveni sistem pa je v primeru »resnih« bolezni kakovosten in dostopen.

Zdravniki in bolniki zahtevamo uresničevanje zakonskih obvez organizatorja javnega zdravstva, da bolnikom zagotovi zdravljenje v ustreznem času. Vlada naj omogoči kratkoročno ustrezne organizacijske oblike za delo manjkajočih zdravnikov v matični ustanovi, dolgoročno pa poskrbi za ustrezno število diplomantov.

Dostopnost so zdravniki desetletja omogočali s prekomernimi obremenitvami – z delom v prostem času. Slovenska medicinska akademija se zavzema za organiziran prehod na zakonsko določen evropski delovni čas (40 + 8 ur). Z umikom soglasij za delovno obveznost preko zakonsko določenega delovnega časa se poveča kakovost medicinske obravnave bolnikov in zagotovi boljše delovne pogoje zdravnikov. To se je pred stavko zdelo neuresničljivo.

V Slovenski medicinski akademiji smo solidarni s sindikatom Fides in mu izražamo podporo pri zahtevah za izvršitev lani podpisanih zavez vlade. Nespoštovanje podpisanih dogovorov škodi vsem, predvsem pa ohranjanju javnega zdravstvenega sistema.

Slovenska medicinska akademija

V četrtek, 22. februarja, so člani Slovenske medicinske akademije predstavili glavne probleme v slovenskem zdravstvu, kot so: enost in enovitost zdravstvenega sistema, dostopnost zdravstvenih storitev na primarnem in na sekundarnem nivoju, delitev med akutno in urgentno medicino ter problematika urgentnih centrov.

Na novinarski konferenci so sodelovali: prof. dr. Bojana Beović,  prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Dušica Pahor, prof. dr. Pavel Poredoš in prof. dr. David Vodušek.

Posnetek novinarske konference si lahko ogledate na povezavi.

Na okrogli mizi so prof. dr. Pavel Poredoš, prof. dr. Alojz Ihan, prof. dr. Aleš Blinc, prof. dr. Dušan Šuput, dr. Božidar Voljč, mag.Nada Irgolič, prof. dr. Radko Komadina, prof. dr. Marija Pfeifer razpravljali o pomenu in pasteh znanstveno – raziskovalnega dela v medicini. Vsebino okrogle mize najdete v besedilu:

Znanost je že od nekdaj gonilna sila razvoja na vseh področjih, vključno z medicino. Je sestavni del vsakdanjega življenja in skoraj vse, kar uporabljamo, je na nek način proizvod znanosti. Globalizirana znanost je v navezi z javnim šolstvom v zadnjih dveh stoletjih omogočila neverjeten razvoj tehnologije, s tem pa dostop do številnih dobrin in življenskih možnosti za večino ljudi, in ne le za ozke oblastne elite.

Znanost neposredno koristi tudi medicinski praksi s pomembnimi odkritji, ki prestanejo vsa preverjanja in izboljšajo obravnavo bolnikov ali preprečujejo razvoj bolezni. Takšna odkritja so, glede na število znanstvenih objav sicer razmeroma redka, vendar kvalitetno raziskovalno delo koristi medicinski praksi tudi posredno. Dober medicinski raziskovalec mora temeljito poznati svoje področje, imeti mora dobre mednarodne povezave in je prisiljen biti na tekočem z razvojem svojega področja. Kdor svoja dela objavlja v kvalitetnih mednarodnih znanstvenih revijah in ocenjuje članke svojih kolegov iz tujine (angl. peer review), dobro ve, kaj je na njegovem področju »vroče« in katera znanja in metode je vredno prenašati v domače okolje. Zato je raziskovalno delo med nujnimi stebri kvalitete zdravstvenih ustanov.

Medicinska znanost je v primerjavi z drugimi znanstvenimi vedami s področja naravoslovja, tehnike in družbenih ved v posebnem položaju, saj je zdravnik praviloma le manjši del svojega časa raziskovalec, večji del pa je lečeči zdravnik svojih bolnikov in je zato še posebej pod drobnogledom nadzornih mehanizmov, ki mu postavljajo ostre meje in tako skrbijo za kakovost, varnost in etičnost ravnanja na tem področju. Že leta 1979 sta v delu The Principles of Biomedical Ethics filozofa Tom Beauchamp in James Childress opredelila štiri vrednostna načela, ki v zdravstvu po etični plati označujejo znanstveno-raziskovalno področje. To so načela avtonomije, dobrobiti, neškodljivosti  in pravičnosti. Usklajena so z vrednotami spoštovanja življenja, poštenja, objektivnosti, nediskriminacije, odgovornosti, dostojanstva, preglednosti , zaupanja in etičnosti ravnanja. Te principe Komisija za medicinsko etiko vključuje  ocenjevanje predlaganih raziskovalnih projektov, kajti večina zdravstvenih raziskav je povezana s posegi v telesno integriteto in z njimi povezanimi tveganji. Zato je vedno potrebna predhodna etična ocena vsake  medicinske raziskave. Prav tako pa je medicinska znanost zavezana molčečnosti, kar na nek način dodatno otežuje delo raziskovalca.

Soočamo se še z drugimi izzivi na področju znanstvene dejavnosti medicini, zaradi katerih menimo, da je medicinska znanost postavljena v neenakopraven položaj. Sistem ocenjevanja raziskovalnih dosežkov za pridobivanje projektov in habilitacij ne razlikuje med zdravniki, ki so raziskovalci samo manjši del svojega delovnega časa, ter med polno zaposlenimi raziskovalci na različnih naravoslovnih inštitutih. Posledica je pomanjkanje raziskovalnih in razvojnih sredstev za klinične raziskave, ki bi bile pospeševalec razvoja novih kliničnih praks.

Znanstveno raziskovalno delo je vrednoteno kot delo javnih uslužbencev. Tudi mladi raziskovalci v medicini so istočasno tudi specializanti, kar pomeni, da njihovo raziskovalno delo ni organizirano in morajo sočasno opravljati dvoje ali celo več dejavnosti. Celo na terciarnih kliničnih ustanovah je znanstveno raziskovalno delo neredko privesek, ki ga posamezni entuziasti opravljajo v svojem prostem času.

Zato si Slovensko zdravniško društvo (SZD), v okviru katere deluje tudi Slovenska medicinska akademija (SMA), zadnja leta na različnih forumih in razpravah prizadeva, da se zaradi spodbujanja razvoja naše medicinske stroke spremeni sistem načrtovanja in spodbujenja raziskovalnega ela v medicini. SZD je stanovska,  prostovoljna, neprofitna zveza strokovnih združenj zdravnikov in zobozdravnikov, nevladna organizacija, polnopravna članica World Medical Association, katere poslanstvo je skrb za nenehno posodabljanje strokovnih smernic, strokovnih priporočil in kliničnih stališč, ki jih medicinska znanost uvaja z metodo z dokazi podprte medinske znanosti na vseh specialističnih področjih, in skrbi za  kontinuirano podiplomsko izobraževanje zdravnikov in zobozdravnikov.

Tudi zaradi večjega spodbujanja razvojnega in raziskovalnega dela v slovenski medicini je bila v okviru Slovenskega zdravniškega društva leta 2017 ustanovljena SMA, s katero se je Slovenija pridružila preostalim 23 evropskim državam, v katerih medicinske akademije že delujejo in predstavlja etični in strokovni vrh organiziranega zdravništva v državi. Njeni člani so doma in v tujini uveljavljeni zdravniki in zobozdravniki, ki poleg kliničnega dela izvajajo tudi raziskovalno in izobraževalno poslanstvo.

 SZD je z ustanovitvijo Akademskega raziskovalnega centra v okviru SMA še posebej spodbudilo raziskovalno dejavnost v medicini. Ker je uspešno raziskovalno delo nujni del vrhunske zdravniške prakse, je temeljna strokovna stanovska organizacija slovenskih zdravnikov izredno zainteresirana za delovanje dobro organizirane in transparentno financirane raziskovalne dejavnosti na področju medicinske znanosti.

Danes del javnosti, tudi raziskovalci , zavzemajo kritično držo do znanosti, kajti nevtralnost in objektivnost znanstveno raziskovalnega dela sta neredko ogroženi z različnimi dejavniki: tekmovalnostjo, interesom institucij, industrije, od katere je izvedba raziskave pogosto finančno odvisna. Tako je  danes znanost postala institucija, ki je veliko več kot le raziskovanje.

Včasih prihaja do improvizacij in tudi potvarjanja rezultatov znanstveno raziskovalnega dela, ter teptanja moralno etičnih standardov. Veliko znanstvenikov dela zunaj univerzitetnega okolja v industrijskih sektorjih, kjer vladajo ekonomski interesi. Poleg tega so na področju akademske sfere vedno večji pritiski in so objave tudi za lase privlečenih rezultatov pogoj za napredovanje. Velja namreč pravilo »publish or perish«, tako se posamezniki v želji po uspehu brezglavo zapodijo v  raziskovanje in ne uspejo ohraniti kritične distance do znanstveno raziskovalnega dela. Pri tem medicina ni nikakršna izjema. Znanstveniki so neredko odvisni od številnih zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo delo. Raziskovalec je neredko odvisen od financiranja raziskav, sponzorjev, kar lahko vpliva na verodostojnost in nevtralnost raziskav.

V medicini imamo opravka z bazičnimi raziskavami, ki so večinsko financirane iz nevtralnih finančnih fondov, in s kliničnimi raziskavami, ki jih v veliki meri financira farmacevtska industrija in deloma tudi proizvajalci medicinske opreme. Brez tovrstne finančne podpore bi bilo znanstveno raziskovalno delo na področju medicine in s tem njen napredek zelo omejen. Toda pri tem smo kaj hitro na spolzkih tleh in lahko prihaja do konflikta interesov, kar se kaže v ne dovolj kritičnem ocenjevanju rezultatov raziskovalnih del. Dogajalo se je, da se negativni rezultati raziskav niso objavljaji. Farmacevtske pogodbe so bile neredko take, da se je farmacevtsko podjetje odločilo, ali prepusti članek v objavo ali ne. Dejstvo pa je, da je farmacija sponzor večine člankov o učinkovitosti nekega zdravila, pri čemer se ni vedelo, koliko študij je bilo narejenih in ali so bile objavljene vse ali le nekatere. Zadnja leta sicer velja, da mora farmacija objavljati vse študije, vendar čas za objavo po zaključku raziskave ni definiran.

Problem so tudi nekatere post-marketinške raziskave zdravil, ko je lahko v ospredju predvsem promocija določenega zdravila in želja po uvrstitvi le-tega na tržišče. Znanstveno raziskovalno delo včasih tudi ni spodbujeno z radovednostjo in iskanjem  odgovorov na nepojasnjene zakonitosti delovanja različnih sistemov, temveč gre za uresničevanje ambicij posameznikov ter zadovoljevanje zahtev za doseganje določenih položajev.

V zadnjih letih se klasičnim medicinskim raziskavam pospešeno pridružujejo raziskave, ki uporabljajo metode umetne inteligence, zlasti strojno učenje, globoko učenje in napredne jezikovne modele. Število objavljenih medicinskih znanstvenih člankov z metodologijo strojnega učenja je bilo še leta 2015 manjše od 1.000, leta 2020 pa je že preseglo 12.000. Eksponencialna rast se seveda nadaljuje. Metode umetne inteligence postajajo nepogrešljive pri analizi velikih podatkovnih zbirk, pri analizi vedenjskih vzorcev prebivalstva, pri iskanju povezav  med kliničnimi značilnosti preiskovancev in biološkimi označevalci (zlasti genetskimi, ribonukleinskimi, peptidno-beljakovinskimi), pri analizi slikovnih preiskav, pri napovedovanju strukture in funkcije beljakovin na podlagi aminokislinskega zaporedja in prostorske razporeditve. V resnici ni nobenega področja raziskav, kamor metode umetne inteligence ne bi pospešeno prodirale. Analiza podatkov, ki jo opravi umetna inteligenca, je neprimerno hitrejša od klasične analize, ki jo nadzoruje človek, in v večini primerov natančnejša. Problematično je, da pri metodah globokega učenja ne vemo, kako je umetna inteligenca prišla do rezultata. Pri uporabi naprednih jezikovnih modelov se pridružuje problem, da brez jasne oznake deklaracije (ki je ponekod že obvezna)  ni več jasno, ali je tekst napisal človek ali umetna inteligenca. V besedilih, ki jih oblikujejo veliki jezikovni modeli, se poleg resničnih trditev, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, pojavljajo tudi izmišljotine, imenovane »halucinacije«. Izmišljene vložke je težko prepoznati, saj delujejo zelo prepričljivo in se povsem logično vključujejo v tekst. Lahko si zamislimo, kakšen problem bi oz. bodo predstavljale »halucinacije« v znanstvenih člankih, predlogih znanstveno-raziskovalnih projektov ali pri ocenah raziskovalnega dela.

Zaključek: Znanost je vsekakor gonilo razvoja, tudi v medicini. Slovenka medicinska akademija se zaveda pomena znanstveno-raziskovalnega dela, zato spodbuja aktivnosti, ki omogočajo kakovostno znanstveno-raziskovalno dejavnost. Znanstveniki se morajo ukvarjati z raziskavami, ki so plod čiste radovednosti in veselja do odkrivanja neznanih in nepojasnjenih zakonitosti. Prava znanost je in bi morala biti vrednostno nevtralna in imeti opravka samo s preverjenimi dejstvi. Kritično- znanstveno razmišljanje mora biti tudi sestavni del vsakdanje klinične prakse. To omogoča izbiro najbolj kakovostnih in preverjenih metod obravnave bolnikov z različnih boleznimi. Za doseganje teh ciljev pa so potrebni podatki pridobljeni s pomočjo kakovostnih in nevtralnih raziskav, ki bi morale biti financirane iz neodvisnih virov in ne naročnikov. Moramo pa biti tudi previdni in dovolj kritični pri interpretaciji znanstveno-raziskovalnih dosežkov in pri njihovi implementaciji v vsakdanjo prakso.

V petek, 11. junija, je potekalo strokovno srečanje Slovenske medicinske akademije Slovenskega zdravniškega društva na temo ZASENČITI KORONO – KAJ NAM JE RAZKRILA EPIDEMIJA IN KAKO TO UPORABITI ZA IZBOLJŠANJE SLOVENSKE MEDICINE.

Posnetek strokovnega srečanja najdete na tej povezavi.

Slovenska medicinska akademija Slovenskega zdravniškega društva vas vabi na strokovno srečanje s temo:

ZASENČITI KORONO – KAJ NAM JE RAZKRILA EPIDEMIJA IN KAKO TO UPORABITI ZA IZBOLJŠANJE SLOVENSKE MEDICINE

Dogodek bo potekal v petek, 11. junija 2021, od 15. do 18. ure v Domus Medica (dvorana Julijana), na Dunajski 162 v Ljubljani.

Program najdete na tej povezavi.

V torek, 27.oktobra 2020, je potekala novinarska konferenca Slovenske medicinske akademije na temo “RAZLIČNE INFORMACIJE O COVID – 19 ali KOMU VERJETI? ” Na novinarski konferenci so nastopili:

Prof. dr. Pavel Poredoš, predsednik SMA: Uvodne misli.

Dr. Božidar Voljč, predsednik Komisije RS za medicinsko etiko: Etični vidiki ravnanja zdravnika v izrednih razmerah.

Prof. dr. Alojz Ihan, predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo: Resnica o COVID-19: fikcija, zarota ali epidemija z ne slutenimi posledicami in predstavitev foruma stališč SMA.

Prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor interne klinike UKC Ljubljana: Posledice posredovanja izkrivljenih informacij medijem o covidu s strani zdravnikov.

Prof. dr. David Božidar Vodušek, glavni tajnik SMA: Temeljna izhodišča in odgovornost zdravnika pri opravljanju klinične rutine in osveščanju javnosti o zdravem načinu življenja.

Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj.

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje vezano na COVID – 19 nam ga posredujte na e-mail: covid19@sma.si in poskrbeli bomo, da bo na vprašanje odgovoril strokovnjak z izbranega področja.

Odgovore in vprašanja vezana na COVID – 19 najdete tukaj.